{link_title_2_35/}
您当前的位置: 首页  >   历史文化  >  熊太古
熊太古
发布时间:2023-09-18 19:43
熊太古:

元明间豫章人,字邻初。熊朋来子。文宗至顺二年乡贡进士。官至江西行省员外郎。元末兵起,太古力陈守御计,当事者不能从,遂弃官去。入明不仕,隐储山。工画。有《冀越集记》。